English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: سه شنبه ٠٤ آذر ١٣٩٩
-->

ریاست مرکز بهداشت شهرستان خوی : 

دکتر جبارزاده