English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: شنبه ١٦ اسفند ١٣٩٩
-->

ریاست مرکز بهداشت شهرستان خوی : 

دکتر جبارزاده