English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: پنج شنبه ٠٧ مرداد ١٤٠٠
-->

ریاست مرکز بهداشت شهرستان خوی : 

دکتر جبارزاده