English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: دوشنبه ١٠ آذر ١٣٩٩
-->

دکتر منصور محمود زاده 

متخصص جراحی عمومی