English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: يکشنبه ١٧ اسفند ١٣٩٩
-->

دکتر منصور محمود زاده 

متخصص جراحی عمومی