English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: پنج شنبه ٠٧ مرداد ١٤٠٠
-->

دکتر منصور محمود زاده 

متخصص جراحی عمومی