English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: جمعه ٠٩ خرداد ١٣٩٩
-->

مسئول فنی سونوگرافی و رادیولوژی: دکتر مهدی اقدسی