English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: پنج شنبه ٠٧ مرداد ١٤٠٠
-->

مسئول فنی سونوگرافی و رادیولوژی: دکتر مهدی اقدسی