English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: دوشنبه ٠١ بهمن ١٣٩٧
-->

مسئول فنی سونوگرافی و رادیولوژی: دکتر مهدی اقدسی