English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: چهارشنبه ١٤ خرداد ١٣٩٩
-->

مسئول تجهیزات پزشکی: مهندس جواد ابراهیم ادهمی