English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: يکشنبه ٠٦ خرداد ١٣٩٧
-->

رئیس بیمارستان:  دکتر حسین سرشار

تماس با ریاست بیمارستان:     36261100-36254070- 044

 

صفحه اصلی