English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: شنبه ٢٧ شهريور ١٤٠٠
-->

ریاست بیمارستان قمر بنی هاشم خوی  :

دکتر حمیدرضا جباری

تلفن تماس : 6-36332112-044  داخلی 347

صفحه اصلی