English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: پنج شنبه ١٠ اسفند ١٤٠٢
-->

رئیس بخش: دکتر احمد خدابنده

مسئول بخش: محمدعلی محمودنژاد

بخش روانپزشکی با فضای 140 متری دارای 3 اتاق بیمار و یک غذاخوری و یک اتاق ایزوله به اندازۀ 1/5×2 می باشد. همچنین دو سرویس بهداشتی که در داخل یکی از آنها دوشی جهت حمام بیماران وجود دارد. در ضمن یک اتاق وجود دارد که هم اتاق کار و اتاق ویزیت و اتاق دارو می باشد. این بخش در ضلع جنوبی بیمارستان واقع می باشد و دارای 16 تخت فعال و یک تخت ایزوله می باشد. در ضمن 5 تخت ECT هم در طبقۀ بالای بخش وجود دارد.تعداد پرسنل بخش 3 نفر پرستار و 2 نفر روانشناس و 3 نفر بهیار و نیز افرادی به صورت اضافه کاری در بخش فعالیت دارند. 2 نفر به عنوان روانپزشک در بخش فعالیت دارند. حیاط بخش حدوداً 400 متر میباشد که به وسیلۀ نرده محصور شده است.