English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: دوشنبه ١٤ اسفند ١٤٠٢
-->

رئیس بخش: دکتر مهدی پناه علی

سرپرستار بخش: فاطمه اسکندرنژاد

بخش نورولوژی در انتهای ضلع جنوبی بیمارستان مدنی واقع شده است که از یک طرف مشرف به بخش ICU بوده و نیز درب خروج اضطراری بخش از ایستگاه پرستاری می باشد. این بخش دارای 6 اتاق بستری حاوی 23 تخت بستری می باشد که شامل تخصصهای فوق گوارشی، فوق ریه، داخلی، روان و نورولوژی میباشد. تعداد پرستار بخش 16 نفر و یک نفر منشی بخش می باشد. بخش دارای سیستم اطفاء حریق، سیستم احضار پرستار و نیز سیستم آموزشی در حال راه اندازی می باشد.