English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: پنج شنبه ٣٠ شهريور ١٤٠٢
-->

مسئول تجهیزات پزشکی: مهندس جواد ابراهیم ادهمی