English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: شنبه ٠٩ مهر ١٤٠١
-->

مسئول امور مالی بیمارستان 

آقای مرتضی شهسوار 

داخلی 433