English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: شنبه ٠٨ بهمن ١٤٠١
-->

بخش های بیمارستان

نام بخش

تعداد تخت

شماره ساختمان

تلفن داخلی

اورژانس

12

ساختمان اورژانس طبقه همکف

327-308

جراحی عمومی زنان

30

اصلی- ط اول

237-276

جراحی عمومی مردان

30

اصلی- ط اول

227-298-299

اطفال

36

اصلی- ط اول

223-232

نوزادان

25

اصلی- همکف

210-212

NICU

8

اصلی- همکف

209

جراحی زایمان

25

اصلی- همکف

221

مامایی

30

اصلی- همکف

293-294-221

ICU

14

اصلی- همکف

216-206-208

ENT

36

اصلی- ط دوم 

245-251-407

اتاق زایمان

-

اصلی- همکف

292-295

آزمایشگاه

-

اصلی- زیر زمین

222

تصویربرداری

-

اصلی- زیر زمین

258

مدیریت اطلاعات سلامت

-

اصلی- زیر زمین

284-280

ترخیص

-

اصلی- زیر زمین

320-430

درمانگاه تخصصی

-

طبقه بالای اورژانس

321