English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: شنبه ٠٩ مهر ١٤٠١
-->

ریاست مرکز بهداشت شهرستان خوی : 

دکتر جبارزاده