English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: پنج شنبه ١٠ اسفند ١٤٠٢
-->

ریاست مرکز بهداشت شهرستان خوی : 

دکتر جبارزاده