English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: چهارشنبه ٠٢ اسفند ١٤٠٢
-->

 

اسامی پزشکان درمانگاه تخصصی:

·         متخصصین زنان

1.       دکتر آیت الهی      

2.       دکتر بهبهانی

3.       دکتر افتخار

4.       دکتر غفاریه

5.       دکتر صفرلو

6.       دکتر حبیبی

7.       دکتر خدایارنژاد

8.       دکتر اصغرزاده

·         متخصصین ارتوپدی

1.       دکتر شاهدی

2.       دکتر بهره مند

3.       دکتر آفاقی

4.       دکتر معصومی

·         متخصصین جراح عمومی

1.       دکتر قادری

2.       دکتر محمودزاده

3.       دکتر تقی زاده

4.       دکتر هاشم زاده

5.       دکتر فاخرنیا

  • متخصصین اطفال

1.       دکتر هوشمند

2.       دکتر صریحی

3.       دکتر صفرعلیزاده

4.       دکتر کریمی

5.       دکتر سیفلو

6.       دکتر اصلانی

·         متخصصین بیهوشی

1.       دکتر طاهرلو

2.       دکتر کرم دل

3.       دکتر وحدانی

4.       دکتر آل نبی

5.       دکتر عباسقلی زاده

6.       دکتر علیزاده

·         بینایی سنجی

1.        خانم سلطانی

 

·         شنوایی سنجی

1.        آقای رفیع جاه 

 

 

 

·         متخصصین جراح مغز و اعصاب

1.       دکتر ابراهیمی

2.       دکتر عالیزاده

·         متخصصین ارولوژی

1.       دکتر بشیریان

2.       دکتر فراژی

  • متخصصین ENT

1.       دکتر علیلو

2.       دکتر زرین کمر

·         متخصصین چشم

1.        دکتر نجفی

2. دکتر رفعت نژاد