English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: شنبه ٠٩ مهر ١٤٠١
-->

مسئول فنی سونوگرافی و رادیولوژی: دکتر مهدی اقدسی