English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: چهارشنبه ٠٢ اسفند ١٤٠٢
-->

رئیس بخش: دکتر محمدرضا کوچری

سرپرستار بخش: فاطمه سیدعلوی

بخش MICU و ایزوله تنفسی بیمارستان شهیدمدنی خوی دارای 4 تخت فعال می باشد که درصد اشغال تختها 98% به بالا می باشد.به تعداد هر تخت ونتیلاتور ثابت و به ازای هر دو بیمار یک دستگاه ساکشن و D.C شوک و دستگاه ECG موجود می باشد و بیماران بطور 24 ساعته مانیتورینگ مداوم قلبی می شوند.

در صورتی که بیماران نیاز به ایزوله تنفسی داشته باشند به عنوان بخش ایزوله تنفسی استفاده می شود که دستگاه فشارمنفی و فشار مثبت فعال است. بیشتر بیمارانی که در این واحد بستری می شوند مربوط به بیماریهای قلبی، داخلی،نورولوژی، گوارش و ریه می باشند.تعداد پرسنل این بخش 14 نفر پرستار می باشد.