English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: چهارشنبه ٠٢ اسفند ١٤٠٢
-->

مسئول بخش: دکتر زرمهر کیهانی

سرپرستار بخش: اکرم عادلی نیا

بخش داخلی زنانه 29 تخته می باشد و دارای یک اتاق کار، پاویون پرستاری و اتاق پروسیجر و پنج اتاق بیمار می باشد. اتاقهای بیماران شامل 2 اتاق 8 تخته، یک اتاق 6 تخته، یک اتاق 4 تخته و یک اتاق 3 تخته می باشد.تعداد 2 تخت اکسترا در سالن مستقر می باشد که در صورت نیاز، مریض پذیرش می شود.

تعداد پزشکان ثابت بخش 15 نفر می باشد و تعداد کل پزشکانی که در موارد نبود تخت در بخش نورولوژی نیاز به بستری بیمار در بخش فوق می نمایند 21 پزشک می باشد.