English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: شنبه ٢٧ شهريور ١٤٠٠
-->

مسئول تجهیزات پزشکی: مهندس جواد ابراهیم ادهمی