English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: سه شنبه ٣٠ آبان ١٣٩٦

ریاست مرکز بهداشت شهرستان خوی : 

دکتر جبارزاده