English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: چهارشنبه ٢٤ مرداد ١٣٩٧
-->

مسئول فنی سونوگرافی و رادیولوژی: دکتر مهدی اقدسی