English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: چهارشنبه ٣٠ خرداد ١٣٩٧
-->

مسئول فنی سونوگرافی و رادیولوژی: دکتر مهدی اقدسی