English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: سه شنبه ٣٠ آبان ١٣٩٦

مسئول تجهیزات پزشکی: مهندس جواد ابراهیم ادهمی