English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: دوشنبه ٢٨ خرداد ١٣٩٧
-->

مسئول تجهیزات پزشکی: مهندس جواد ابراهیم ادهمی